Öğrenim Çıktıları

Öğrenim Çıktıları

 

Psikoloji Lisans Programının Amacı

Sabancı Üniversitesi Psikoloji Programı gelişerek büyüyen bir akademik topluluktur. Psikoloji Anadal Programı yaklaşık iki yıl boyunca süren hazırlık ve program geliştirme çalışmalarının ardından 2014-2015 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Psikoloji programı öğrencileri, insan davranışlarını şekillendiren psikolojik, biyolojik, toplumsal ve kültürel etkenleri keşfederek lisans derecesine hak kazanıyorlar. Sabancı Üniversitesi’nde Psikoloji okuyan öğrenciler Psikoloji ve ilişkili disiplinler hakkında temel bilgi ve beceriler kazanmanın yanısıra bu bilgi birikimine katkıda bulunabilecekleri araştırma becerilerini de birinci elden edinme fırsatı buluyorlar.

 

Psikoloji Lisans Programı Çıktıları

 

Tüm Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


  1.    Dünyayı, ülkeyi, toplumu ve kendilerini anlamak; etik sorunlara, toplumsal haklara ve gerek kendisine gerek başkalarına karşı sorumluluklara dair bilinçlenmek.
  2.    Doğa ve toplum bilimlerinden matematiğe ve sanata kadar farklı disiplinleri anlayarak düşünce ve uygulamada disiplinlerarası yaklaşımlar geliştirmek.
  3.    Eleştirel düşünmek, bilim ve teknolojideki yenilik ve gelişmeleri takip etmek, kişisel ve kurumsal girişimcilik sergilemek ve çeşitli konularda hayat boyu öğrenim çabasında olmak; kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak.
  4.    Türkçe ve İngilizce sözlü, yazılı, grafik ve teknolojik imkanlarla etkili iletişim kurabilmek.
  5.    Bireysel sorumluluk ve takım sorumluluğu almak; birey olarak ya da takımın üyesi veya lideri olarak verimli ve saygılı bir şekilde çalışmak; çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olmak.

 


Sosyal Bilimler Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:


  6.    Sosyal ve beşeri bilimler alanında kuramlar, kavramlar ve araştırma yöntemlerine dair kapsamlı bilgi edinmek.
  7.    Küresel, ulusal ve bölgesel gelişmelerin topluma etkilerini değerlendirmek.
  8.    Çeşitli bilgi kaynaklarına ulaşmayı ve ulaşılan bilgiyi değerlendirmeyi bilmek.

 

Psikoloji Lisans Programına Özel Çıktılar:

  9.    İnsan zihni ve davranışının işleyişi ile ilgili disiplinlerarası bir anlayış geliştirip bu anlayışı psikolojik kuram, araştırma ve uygulamanın gereksinimleri ve ilerlemesi için kullanmak.
  10.  Psikolojik olguların ve sorunların yapıcı analizini, hem bireysel ve toplumsal, hem de bunların etkilişimi düzeyinde  sunmak. Bu analiz ve görüşlerini gerek sözel olarak, gerek rapor, makale veya görsel malzeme kullanarak, bilimsel normlara uygun, açık ve yeterli bir şekilde ifade edebilme yetkinliğine sahip olmak.
  11.  Psikolojik bilginin üretilmesinde ve tüketilmesine araştırma tasarımı, teknikleri ve istatistiksel değerlendirmeler açısından katkıda bulunmak ve bunları gelişmiş sözlü ve yazılı donanımlarla ifade etme becerisi kazanmak.

 

Psikoloji Yüksek Lisans Programı Çıktıları

 

Tüm Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  1.    Eleştirel, analitik ve aksettirici düşünme ve akıl yürütme yetilerini geliştirmek.

  2.    Toplumsal ve ahlaki sorumlulukları profesyonel hayatına yansıtmak.

  3.    Proje ve araştırma çıktılarını yaymada tecrübe ve kendine güven kazanmak.

  4.    Hem kendi başına hem de bir takım üyesi/lideri olarak çok-disiplinli ortamlarda dahil olmak üzere sorumluluk sahibi ve yaratıcı çalışabilmek.

  5.    Sözel, yazılı, görsel ve teknolojik olarak etkin iletişim kurabilmek, İngilizce’de yetkinlik.

  6.    Kendi başına bilgi erişimi ve edinimi yetilerine sahip olmak, sürekli öğrenme ve kendini geliştirme alışkanlığı geliştirmek.

 

Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Programlarının Ortak Çıktıları:

  7.    Alanındaki kuram, kavram ve araştırma metotları hakkında kapsamlı bilgi sahibi olup bunları araştırma tasarımı ve veri analizinde kullanabilmek.

  8.    Ekonomik, toplumsal ve siyasi çevrenin küresel, ulusal ve yerel seviyelerdeki etkilerini değerlendirebilmek.

  9.    Yazılı ve görsel, birincil ve ikincil bilgi kaynaklarına nasıl ulaşacağını bilmek, disiplin içi ve disiplinlerarası analizlerde değişik kaynaklardan gelen kavram ve verileri yorumlayabilmek.

 

Psikoloji Yüksek Lisans Programına Özel Çıktılar

  10.    Bilimde ve uygulamalı alanlarda psikolojiyi betimleyebilmek.

  11.    Psikoloji okuryazarlığı ve kuramsal, istatistiksel ve deneysel yöntemlere dayalı bilimsel sorgulama becerisi geliştirmek.

  12.    Başta bilişsel, sosyal, gelişim psikolojisi ve davranışın biyolojik temelleri olmak üzere psikolojinin ana konularında derinlemesine bilgi donanımı edinmek.

  13.    Davranışsal olgulara ilişkin olası psikolojik açıklamaları kurgulamak ve bilimsel hipotezler geliştirmek.

  14.    Problem çözümünde yenilikçi ve bütüncül uygulamalar üretebilmek.

  15.    Bilim etiği ilke ve standartlarına uygun olarak davranmak ve araştırma yürütmek.

  16.    Karakter gelişimini güçlendirmek ve bilimsel yazılı ve sözlü ifade, etkili iletişim, takım çalışması ve liderlik gibi yetkinlikleri geliştirmek.

  17.    Farklılıkları önemseyen bir değerler sistemini edinmek ve topluma katkıda bulunmak.

  18.    Psikoloji bilgisini ve bilimsel düşünme, yazma ve konuşma becerilerini profesyonel ortamlarda sergileyebilmek.

  19.    İleri düzeyde araştırma desenleme ve istatistiksel analiz bilgi ve becerisi geliştirmek.