SOC 305 Şirketlerde Yönetişim ve Sosyal Sorumluluk
Geçtiğimiz yıllarda genelde tüm şirketlerin özel olaraksa çok-uluslu şirketlerin sosyal sorumluluklarına olan ilgide büyük bir artış yaşandı. Günümüz küresel dünyasında şirketlerin kullanımındaki güç ve kaynakların ulus devletlerin kullanımındaki güç ve kaynakların çok önüne geçtiği düşüncesinden hareketle çeşitli sosyal güçler piyasa, devlet ve sivil toplumun tekrar dağıtım sorumluluk ve kabiliyetlerini yeniden belirlemek için çalışmaktalar. Bu ders, sosyoloji, siyaset bilimi, işletme teorisi ve hukuk gibi çeşitli alanlardan toplanan teorik ve ampirik materyalleri kullanarak bu konuya derinlemesine bir giriş yapmayı istemektedir. Dersin amacı öğrencileri çokça sorgulanan bir kavram olan "sosyal sorumluluk" kavramıyla ve bu kavram çevresinde oluşan canlı etkinlik alanıyla tanıştırmaktır. Daha özelde ise dersin amacı öğrencileri şirket vatandaşlığı, "triple bottom line reporting", sosyal performans yönetimi sistemleri, sosyal sorumluluk standartları (ör. SA8000), uyum ve denetleme araçları gibi kavram ve modeller hakkında bilgilendirmek ve öğrencilerin bu kavram ve modelleri evrilmekte olan güncel yönetişim ve denetim teorileriyle bağdaştırmalarını sağlamaktır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D OR Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D
Corequisite : -