PHIL 330 Dil Felsefesi
Bu ders dil felsefesinin temel mesele ve yaklaşımlarını üç bölümde incelemektedir. analitik dil felsefesi, pragmatik, ve dilbilim felsefesi. Birinci bölüm anlam, imlem ve doğruluğa ilişkin Frege'den Kripke'ye uzanan ana kuramları kapsamaktadır. İkinci bölüm Searle, Austin, Grice gibi kuramcıların dil edimleri, ima ve benzeri konulardaki görüşlerini ele almaktadır. Son bölüm ise dilsel görececiliği, Saussure'un yapısalcılığını ve Chomsky'nin üretici dilbilgisini kapsamaktadır.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : -
Corequisite : -