IR 391 Uluslararası Ekonomi Politikası
Bu ders uluslararası düzeyde siyaset ve ekonomi arasındaki ilişkiyi incelemektedir. Uluslararası ekonomi politik (UEP) piyasalarla siyasetin kesişiminde yer alır. Küresel düzeyde ekonomik ve siyasi bağlantıların yapısının analiz edildiği bu derste, devletler, çokuluslu ve yerel kurum ve organizasyonlarla sivil aktörlerin UEP´nin önde gelen süreçlerinin şekillenmesinde oynadiklari roller ele alınacaktır. Dersin temel amacı öğrencileri günümüzdeki UEP çalışmaları bağlamındaki kuramsal yaklaşımlar tartışmalar ve ampirik konularla tanıştırmaktır. Bu amaç doğrultusunda, önce UEP alanındaki kuramsal yaklaşımlar tartışılacaktır. Daha sonra, bu kuramsal yaklaşım ve tartışmaların ışığı altında güncel ampirik konular ele alınacaktır. Uluslararası para ilişkileri, ticaret ve sermaye hareketleri, küreselleşme ve bölgeselleşme süreçleri incelenecek konular arasındadır. Genel olarak, bu ders öğrencilerin UEP alanında kuramsal bilgi ve analitik becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level SPS 101 Minimum Grade of D AND Undergraduate level SPS 102 Minimum Grade of D AND Undergraduate level ECON 202 Minimum Grade of D AND Undergraduate level IR 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -