Diller


Tarih Semineri: Gül Tokay (Marmara Üniv. Uluslararası İlişkiler Böl.)

LISTEN

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Tarih Konuşmacılar Serisi

 

Doç.Dr. Gül Tokay

(Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü)

 

A Reassessment of Berlin Congress and its Aftermath: Ottoman Perspective (1878-1880)

 

Özet

Sunuşun amacı 1878-1880 devresinde Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa güçleriyle olan ilişkilerinin değişimini ele almaktır. Burada esas vurgu Berlin Kongresi ve onu izleyen yıllar üzerinde olacaktır. Ayrıca, Osmanlı arşiv belgeleri, özellikle de hariciye vesikaları yardımıyla dönemin gelişmeleri ve Abdülhamid saltanatının erken döneminde Osmanlı diplomasisinin işleyişi tartışılacaktır.

 

 

3 Nisan 2008 (Perşembe)

14:00-15:30

SSBF G043