Diller


VACD Konuşmacı Serisi - Heitor Alvelos

LISTEN

"GELECEKTE DİNLENMEK" 

Dijital Medya dünyas› ve online sistemlerdeki son de€ifliklikler müzik üretim ve tüketimine yeni yöntemler getirdi. Bu konuflma, ortaya ç›kan bu yöntemlerin müzi€in yap›m›, ulafl›lmas› ve dinlenilmesi üzerinde yaratt›€› ve yarataca€› sosyal ve kültürel etkileri irdelemektedir. 

7 Aralık 2007 Saat: 16:00

Sanat ve Sosyal Bilimler Binası 1076