Haberler


İnsanlarda Duygusal Bağlar

LISTEN
PSY 433 İnsanlarda Duygusal Bağlar
Bu dersin temel amacı insanlarda duygusal bağların yapısını, işlevlerini, işleyişini ve gelişimini anlamaktır. Bu derste, çocukluktan yetişkinliğe duygusal bağların kurulması ve sürdürülmesi, bağlanma temsillerindeki bireysel farklılıklar, bağlanmadaki yaşam boyu değişimler, duygusal bağların kopması ve bağlanma ilişkilerindeki mutluluğun arttırılması dahil olmak üzere bağlanma kuramı ve araştırmalarının merkezindeki pek çok konu incelenecektir.
SU Credits : 3
ECTS Credit : 6
Prerequisite : Undergraduate level PSY 201 Minimum Grade of D
Corequisite : -